การทำประกันภัยรถยนต์

เป็นทางเลือกหลักที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อรถของผู้เอาประกัน  นอกจากนั้นการทำประกันภัยรถยนต์จะช่วยชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งนำความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน  การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความสูญเสียด้วยการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น