การประกันภัยรถยนต์

อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาซึ่งนำความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน การประกันภัยรถยนต์จึงเป็นทางเลือกหลักที่จะช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นต่อรถของผู้เอาประกัน ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นและช่วยลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อาร์ทีเอ็นพร้อมที่จะให้คำแนะนำและบริการด้านประกันภัยรถยนต์, ประสานงานด้านสินไหม โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

- ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ
- ประกันรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ)
- ประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์

รายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์

กรมธรรม์ประเภท 1 กรมธรรม์ประเภท 2 กรมธรรม์ประเภท 3 กรมธรรม์ประเภท 5

กรมธรรม์ประเภท 1

ให้ความคุ้มครองมากที่สุด

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 2

ให้ความคุ้มครองรองลงมาจากประเภทที่ 1

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

กรมธรรม์ประเภท 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะบุคคลภายนอก

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

กรมธรรม์ประเภท 5

แบบคุ้มครองเฉพาะภัย

แบบ 2+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

* ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งเท่านั้น
* ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท (กรณีเป็นฝ่ายผิด)

--------------------------------

แบบ 3+

 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • ความรับผิดต่อความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันภัยกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบก

* ชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่ชนกับยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งเท่านั้น
* ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรกเอง 2,000 บาท (กรณีเป็นฝ่ายผิด)

 

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

1. รถเก๋ง : 645.21 บาท
2. กระบะ 4 ประตู : 645.21 บาท
3. กระบะบรรทุก : 967.28 บาท
4. รถตู้ส่วนบุคคล: 1,182.35 บาท

ตารางความคุ้มครอง