ติดต่อเรา แจ้งเบาะแสการทุจริต

ติดต่อเรา

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

77/20 ชั้น 2 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
EMAIL : palida_w@rtnbroker.com
โทรศัพท์ : 0-2431-9500
โทรสาร : 0-2431-9567
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย : ว00002/2562
เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต : ช00003/2562

แจ้งเบาะแสการทุจริต

แจ้งเบาะแสการทุจริต

ผู้พบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทำทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเบาะแส / ร้องเรียนโดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทำทุจริต การคอร์รัปชั่น หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยผ่านช่องทางหนึ่งทางใดต่อไปนี้

- www.rtnbroker.com ในหัวข้อติดต่อเรา / แจ้งเบาะแสการกระทำทุจริต
- แจ้งโดยตรงที่ ผู้บังคับบัญชา
- แจ้งโดยตรงที่ กรรมการผู้จัดการ
- แจ้งโดยตรงที่ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

กรณีที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้แจ้งเรื่องโดยตรงต่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบ