บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

77/20 ชั้น 2 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
EMAIL : palida_w@rtnbroker.com
โทรศัพท์ : 0-2431-9500
โทรสาร : 0-2431-9567
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 - 17.00 น.
เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย : ว00002/2562
เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต : ช00003/2562