แนะนำบริษัท พันธมิตรทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านคอร์รัปชั่น

แนะนำบริษัท

RTN INSURANCE BROKER

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต ให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจและประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ โดยมุ่งเน้นการขายประกันรถยนต์เป็นหลักจากฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์และลูกค้าสัญญาเช่าทางการเงินจากราชธานีลิสซิ่งโดยตรง

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งมั่นให้บริการงานด้านประกันชีวิตและประกันวินาศภัยที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มทั่วประเทศ

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจต่อผู้ถือหุ้น

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อให้ได้ผลการดำเนินงานและผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจต่อพนักงาน

มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีศักยภาพและความชำนาญ เพื่อความเป็นมืออาชีพ โดยดำรงไว้ ซึ่งความซื่อสัตย์และจรรยาบรรณในอาชีพ รวมถึงให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพไว้กับบริษัท

พันธกิจต่อคู่ค้า

สร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดี รวมถึงการให้บริการที่รวดเร็วกับคู่ค้า และให้ผลตอบแทนในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เพื่อความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว

พันธกิจต่อลูกค้า

พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

พันธกิจต่อสังคม

ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อตอบแทนสังคมและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พันธกิจต่อสิ่งแวดล้อม

ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ

ค่านิยมขององค์กร (Core Values)

เพื่อให้บริษัทบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนดไว้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงกำหนดค่านิยมขององค์กร C3 SIP (ซี สามสิบ)” เพื่อให้พนักงานทุกคนถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งค่านิยมขององค์กร คือ ความเชื่อและความมุ่งมั่นของพนักงานแต่ละคน ซึ่งแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมในระหว่างการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้า ได้แก่

Customer Focus  :  ให้ความสำคัญต่อความต้องการของลูกค้าและมุ่งเน้นการให้บริการสู่ความเป็นเลิศและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

Collaboration  :  ร่วมมือร่วมใจทำงานกันเป็นทีม

Commitment  :  มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ให้สำเร็จตามเป้าหมาย และรับผิดชอบต่อผลงาน

Spirit  :  มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการทำงาน

Integrity  :  ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

Professional  :  มีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่

พันธมิตรทางธุรกิจ

บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศกว่า 10 แห่ง ที่สามารถให้บริการได้ตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมที่สุด

– บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
– บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
– บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และให้ความสำคัญกับการมีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นกรอบความประพฤติที่จะสะท้อนถึงคุณค่าองค์กร จึงได้นำนโยบายการกำกับดูแลกิจการและคู่มือจรรยาบรรณ ของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จากัด (มหาชน) มาใช้ในฐานะที่เป็นบริษัทลูก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทได้พัฒนาตนเอง และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถึงพร้อมซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม

“นโยบายกำกับดูแลกิจการ”

“จรรยาบรรณทางธุรกิจ”

การต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น

บริษัท อาร์ทีเอ็น อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักว่าการคอร์รัปชั่นส่งผลร้ายและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยใช้แนวทางของหน่วยงานทางการ รวมทั้งของ “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติที่ชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม

Logo CAC

“นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น”

“จดหมายแจ้งคู่ค้า ลูกค้า และตัวแทนทางธุรกิจ”